Богатата на водород вода влияе положително върху способността за упражнения при жени с наднормено тегло на средна възрастНаучно Изследване

жени

оригинално заглавие (букв. прев.): Богатата на водород вода влияе положително върху способността за упражнения при жени с наднормено тегло на средна възраст

Автори:

Ostojic SM, Korovljev D, Stajer V, et al.


Абстракт

Молекулярният водород (H2) подобрява телесния състав, метаболитните профили и митохондриалната функция при жени с наднормено тегло, но все още няма проучвания, които да оценяват ефективността на водорода H2 за подобряване на способността за упражнения в тази популация. Авторите изследват ефектите от 28-дневно добавяне с 1 L на ден богата на водород вода (HRW) върху способността за упражнения и качеството на живот при жени с наднормено тегло на средна възраст . Дванадесет жени (на възраст 53,8 ± 13,0 години, ИТМ 28,8 ± 3,3 kg / m2, VO2max 22,3 ± 3,7 ml / kg / min) участваха в това рандомизирано, плацебо-контролирано, кръстосано, интервенционно проучване с многократно измерване . Всички участници бяха разпределени в двойно-сляп дизайн, за да получат две произволно назначени проучвания: първата група получи 1 L на ден водородна вода HRW ( доставяне на ~ 9 ppm H2), докато втората група получава плацебо (чешмяна вода). Участниците бяха оценени на изходно ниво и след 28 дни интервенция. Първичната крайна точка е промяната в кардиореспираторната издръжливост (VO2max), оценена на изходно ниво и след 28-дневно проследяване. Вторичните резултати включват промяна от изходното ниво до края на лечението в стойности за работоспособност, въздействие на теглото върху качеството на живот (IWQoL) и хематологични биомаркери. Участниците бяха помолени да поддържат обичайния си начин на живот, хранителен прием и да не използват други хранителни добавки по време на проучването. Интервенцията с вода наситена с водород HRW значително подобрява VO2max в сравнение с плацебо при 28-дневно проследяване (26,2 ± 4,8 ml / kg / min срещу 24,2 ± 4,1 ml / kg / min; P = 0,03).

Заключение

Установени са разлики във времето до изчерпване и общата работа, завършена по време на допълнително упражнение, като HRW води до подобряване на двете променливи в сравнение с плацебо (P <0,05). Резултатите от IWQoL и хематологичните маркери не са засегнати от нито една интервенция (P> 0,05). Резултатите показват, че HRW може да се използва като алтернативна формула за хидратация, за да повлияе положително на упражненията при жени с наднормено тегло на средна възраст .

Молекулярният водород (H2) подобрява телесния състав, метаболитните профили и митохондриалната функция при жени с наднормено тегло, но все още няма проучвания, които да оценяват ефективността на водорода H2 за подобряване на способността за упражнения в тази популация. Авторите изследват ефектите от 28-дневно добавяне с 1 L на ден богата на водород вода (HRW) върху способността за упражнения и качеството на живот при жени с наднормено тегло на средна възраст . Дванадесет жени (на възраст 53,8 ± 13,0 години, ИТМ 28,8 ± 3,3 kg / m2, VO2max 22,3 ± 3,7 ml / kg / min) участваха в това рандомизирано, плацебо-контролирано, кръстосано, интервенционно проучване с многократно измерване . Всички участници бяха разпределени в двойно-сляп дизайн, за да получат две произволно назначени проучвания: първата група получи 1 L на ден водородна вода HRW ( доставяне на ~ 9 ppm H2), докато втората група получава плацебо (чешмяна вода). Участниците бяха оценени на изходно ниво и след 28 дни интервенция. Първичната крайна точка е промяната в кардиореспираторната издръжливост (VO2max), оценена на изходно ниво и след 28-дневно проследяване. Вторичните резултати включват промяна от изходното ниво до края на лечението в стойности за работоспособност, въздействие на теглото върху качеството на живот (IWQoL) и хематологични биомаркери. Участниците бяха помолени да поддържат обичайния си начин на живот, хранителен прием и да не използват други хранителни добавки по време на проучването. Интервенцията с вода наситена с водород HRW значително подобрява VO2max в сравнение с плацебо при 28-дневно проследяване (26,2 ± 4,8 ml / kg / min срещу 24,2 ± 4,1 ml / kg / min; P = 0,03).Установени са разлики във времето до изчерпване и общата работа, завършена по време на допълнително упражнение, като HRW води до подобряване на двете променливи в сравнение с плацебо (P <0,05). Резултатите от IWQoL и хематологичните маркери не са засегнати от нито една интервенция (P> 0,05). Резултатите показват, че HRW може да се използва като алтернативна формула за хидратация, за да повлияе положително на упражненията при жени с наднормено тегло на средна възраст .

Връзка към пълен текст

Ostojic SM, Korovljev D, Stajer V, et al. 28-day hydrogen-rich water supplementation affects exercise capacity in mid-age overweight women. Med Sci Sport Exerc 2018;49(5):S606.

Leave a Reply