Водородът потиска рака на маточната шийкаНаучно Изследване

рак на маточната шийка

Механизъм на водорода при потискане на рак на маточната шийка, разкрит чрез високопроизводително секвениране на РНК

Публикувано онлайн на: 26 май 2021 г. https://doi.org/10.3892/or.2021.8092  – линк към оригиналната публикация …

Ракът на маточната шийка се счита за едно от заболяванията с най-висока смъртност сред жените и с ограничени възможности за лечение. Съобщава се, че вдишването на водород (H 2 ) има различни тумор-супресивни ефекти, но точният механизъм остава неясен. В настоящото изследване, HeLa ракови клетки на маточната шийка и HaCaT кератиноцити, третирани с H 2 , и HeLa ксенотрансплантат миши модел, подложен на H 2са установени вдишване.

За откриване на клетъчна апоптоза и пролиферация бяха използвани TUNEL, комплект за преброяване на клетки-8 и Ki67. Оксидативният стрес се определя според нивата на реактивни кислородни видове, малонов диалдехид и супероксид дисмутаза. Растежът на тумора се записва на всеки 3 дни, а изрязаните тумори се оцветяват с хематоксилин и еозин.

Високопроизводително секвениране на РНК и последващ анализ на обогатяване на генна онтология (GO) бяха извършени в HeLa-третирани и нетретирани HeLa клетки. Експресията на индуцируем от хипоксия фактор (HIF)-1α и NF-κB p65 беше потвърдена чрез Western blotting, имунохистохимия и количествена PCR с обратна транскрипция. Резултатите разкриват повишена скорост на апоптоза и намалена клетъчна пролиферация и оксидативен стрес в H 2-третирани HeLa клетки, но не и в HaCaT клетки.

По същия начин, намален туморен растеж и клетъчна пролиферация, както и повишена клетъчна апоптоза се наблюдават при H2-третирани HeLa тумори. РНК секвенирането и GO анализът предполагат, че понижените нива на HIF1A (HIF-1α mRNA) и RelA (NF-κB p65) и намалената сигнализация на NF-κB са свързани с антитуморния ефект на H 2 .

Накрая, намалена експресия на HIF-1α и NF-κB p65 както на транскрипционните, така и на транслационните нива се наблюдава в H 2 – третирани HeLa клетки и в тумори, получени от HeLa.

В заключение, настоящото проучване разкрива нов механизъм на водорода срещу рак на маточната шийка, който може да служи като потенциална терапевтична цел в клиничната практика.

 

HHO BULGARIA
най-продавани апарати свързани с информацията на тази страница