Трансперитонеалното приложение на водород потиска перитонеалния и системния оксидативен стресНаучно Изследване

окседативен стерс

оригинално заглавие (букв. прев.): Трансперитонеалното приложение на водород потиска перитонеалния и системния оксидативен стрес

Автори:

Hiroyuki Terawaki, Yoshimitsu Hayashi, Wan-Jun Zhu, Yukie Matsuyama, Tomoyoshi Terada, Shigeru Kabayama, Tsuyoshi Watanabe, Seiichi Era, Bunpei Sato & Masaaki Nakayama

DOI: 10.1186

Публикувано на: 01/07/2013


Абстракт

Съобщава се, че оксидативният стрес (OS), свързан с продуктите от разграждането на глюкозата, като метилглиоксал, е свързан с перитонеално влошаване при пациенти, лекувани с перитонеална диализа (PD). Използването на общи антиоксидантни агенти обаче е ограничено поради вредното им въздействие. Това проучване има за цел да изясни влиянието на новия антиоксидант молекулярен водород (H2) върху перитонеалната OS, използвайки редукционно състояние на албумин като маркер. Проби от отпадъчни води и кръв от 6 редовни пациенти с PD са получени по време на теста за перитонеално равновесие, използвайки стандартен диализат и обогатен с водород диализат. Редокс състоянието на албумина в оттока и кръвта се определя с помощта на високоефективна течна хроматография. Средният дял на намаления албумин (ƒ (HMA)) в отпадъчните води е значително по-висок при обогатен с H2 диализат (62,31 ± 11,10%), отколкото при стандартен диализат (54,70 ± 13. 08%). По същия начин серумът ƒ (HMA) след приложение на обогатен с водород диализат (65,75 ± 7,52%) е значително по-висок от този след стандартния диализат (62,44 ± 7,66%).

Заключение

Трансперитонеалното приложение на Н2 намалява перитонеалната и системната ОС.

Съобщава се, че оксидативният стрес (OS), свързан с продуктите от разграждането на глюкозата, като метилглиоксал, е свързан с перитонеално влошаване при пациенти, лекувани с перитонеална диализа (PD). Използването на общи антиоксидантни агенти обаче е ограничено поради вредното им въздействие. Това проучване има за цел да изясни влиянието на новия антиоксидант молекулярен водород (H2) върху перитонеалната OS, използвайки редукционно състояние на албумин като маркер. Проби от отпадъчни води и кръв от 6 редовни пациенти с PD са получени по време на теста за перитонеално равновесие, използвайки стандартен диализат и обогатен с водород диализат. Редокс състоянието на албумина в оттока и кръвта се определя с помощта на високоефективна течна хроматография. Средният дял на намаления албумин (ƒ (HMA)) в отпадъчните води е значително по-висок при обогатен с H2 диализат (62,31 ± 11,10%), отколкото при стандартен диализат (54,70 ± 13. 08%). По същия начин серумът ƒ (HMA) след приложение на обогатен с водород диализат (65,75 ± 7,52%) е значително по-висок от този след стандартния диализат (62,44 ± 7,66%). Трансперитонеалното приложение на Н2 намалява перитонеалната и системната ОС.

Връзка към пълен текст
Terawaki H, Hayashi Y, Zhu WJ, Matsuyama Y, Terada T, Kabayama S, et al. Transperitoneal administration of dissolved hydrogen for peritoneal dialysis patients: a novel approach to suppress oxidative stress in the peritoneal cavity. Med Gas Res. 2013 Jul 1;3(1):14.

Референции

Leave a Reply