Лизинг на HHO генератори

СТАНДАРТЕН ЛИЗИНГ: Можете да заплатите всяко изделие на 6 до 12 месечни вноски. Вие ще започнете да плащате вноски от следващия месец след получаването на стоката.

Общата сума на покупката ви трябва да надвишава 100 лева.

Необходимо е да се обадите на телефон 0878 21 78 10 и там наш сътрудник ще попълни от ваше име форма за кандидатстване за потребителски кредит. Ще получите одобрение до 1 час. След което ние ще ви изпратим изделието заедно с договора на лизинговата компания.

1. Изисквания:

За целево финансиране могат да кандидатстват всички пълнолетни български граждани или постоянно пребиваващи притежаващи ЕГН като физически лица, а също и юридически лица
-да работите и да сте поне от 3 месеца на тази работа ,пенсионер или упражняващ свободна. професия- такс. шофьор, адвокат и т.н..
-имате право да закупите на изплащане един или повече предмета на обща стойност над 100 лева.

2. Необходими документи и данни за кандидатстване на физически лица :

– лична карта на кредитоискателя (преснима се само когато клиента е одобрен и се сключва договор)
– клиентът посочва Лице за контакт (лицето за контакт не е поръчител), за предпочитане от същото домакинство или близък роднина,приятел,колега, като са необходими трите имена,телефон и вид свързаност.

3. Процедура:

– Попълва се искане за финансиране от наш служител на телефон 0897 23 01 03, като преди това трябва да сте избрали стоката, която искате да закупите.
– Клиентът задължително подписва декларация.
– Времето за разглеждане на заявленията е от 5 мин. до 1 час.
– При одобрение клиентът се известява, че може да сключи договор за финансиране.

При предсрочно погасяване Компанията предоставя отстъпка.

ОБЩИ УСЛОВИЯ КЪМ ДОГОВОР ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ

Чл. 1. Тези ОБЩИ УСЛОВИЯ, наричани по-долу за краткост само „УСЛОВИЯ” към Договора за потребителски кредит, наричан по-долу за краткост само „ДОГОВОР”, уреждат реда и условията, по които, „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД, вписано в Регистъра за търговски дружества под парт. № 44878, рег. 1, том 493, стр. 33, по ф.д. № 17799 / 1997 г., по описа на Софийски Градски съд, със седалище и адрес на управление: гр. София 1421, район “Лозенец”, ул. „Димитър Хаджикоцев” № 52-54, адрес за кореспонденция и контакти: гр. София, ул. „Димитър Хаджикоцев” № 52-54, EИК 121554961, наричано по-долу за краткост “КРЕДИТОР” предоставя на физически лица, които отговарят на неговите изисквания, наричани по-долу за краткост “ПОТРЕБИТЕЛИ”, кредитни средства в български левове, и реда и условията, по които ПОТРЕБИТЕЛИТЕ са длъжни да върнат получените от КРЕДИТОРА средства по кредита – главници, ведно с начислените договорни лихви, такси, комисионни и други, които са включени в дължимите месечни вноски, съгласно Договора.

Чл. 2. КРЕДИТОРЪТ превежда средствата по кредита, в размера, посочен в Договора по банкова сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ или по банкова сметка на друго лице (продавач или доставчик на стоки или др.), посочено от него в Договора.

Чл. 3. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ погасява задължението си към КРЕДИТОРА на месечни вноски, посочени в Договора, които превежда по банковата сметка на КРЕДИТОРА. Плащането по банков път се счита за извършено в момента на заверяване на банковата вметка на КРЕДИТОРА със съответната сума.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща отделно и за своя сметка банковите такси, съгласно тарифата на съответната банка.

(3) При забава на ПОТРЕБИТЕЛЯ, КРЕДИТОРЪТ има право на договорната лихва върху просрочената главница до окончателното й изплащане. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ забави дължимите от него плащания по кредита, той дължи на КРЕДИТОРА обезщетение за забавата в размер на законната лихва върху цялата просрочена сума до окончателното й погасяване.

(4) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да извършва и частични плащания по Договора, като в такъв случай и на основание чл. 76, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) най-напред се погасяват съдебните разноски (ако такива са направени), после начислените такси, после начислените лихви и обезщетения за забава и накрая главницата на задължението. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е съгласен КРЕДИТОРЪТ да променя по свое усмотрение последователността на това погасяване, включително като с постъпилото частично плащане погаси най-напред главницата на задължението, а после лихвите, обезщетенията, таксите и накрая разноските, без да е длъжен да уведомява предварително за това ПОТРЕБИТЕЛЯ. ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира, че такава евентуална промяна на последователността на погасяването би била изцяло в негов интерес.

Чл. 4. (1) Действието на Договора се прекратява автоматично с пълното погасяване на задължението на ПОТРЕБИТЕЛЯ към КРЕДИТОРА, освен в случаите на кредитна карта или при изрично договорено револвиране на кредита. В случай на предсрочно погасяване на задължението на ПОТРЕБИТЕЛЯ към КРЕДИТОРА, дължимите от ПОТРЕБИТЕЛЯ суми се изчисляват задължително от КРЕДИТОРА, като предсрочното погасяване на кредита води до съответно намаляване на лихвата и на разходите по кредита, включени в стойността на кредита, съответстващи на периода, през който потребителският кредит няма да се използва. Дължимите от ПОТРЕБИТЕЛЯ разходи, които са предвидени в Договора, не могат да надвишават тримесечния еквивалент на годишния процент на разходите по потребителския кредит върху остатъка от кредита.

(2) В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ просрочи изплащането на коя да е от дължимите от него месечни вноски съгласно Договора с повече от 30 календарни дни, КРЕДИТОРЪТ има право да прекрати действието на Договора едностранно и без предизвестие, като само уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за прекратяването. В този случай се прилагат съответно разпоредбите на ал. (3).

(3) В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ просрочи изплащането на три поредни от дължимите от него месечни вноски съгласно Договора, цялото непогасено задължение на ПОТРЕБИТЕЛЯ към КРЕДИТОРА става незабавно и предсрочно изискуемо, считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е следвало да плати последната от трите просрочени месечни вноски. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не погаси задължението си към КРЕДИТОРА в този срок, върху цялото му непогасено задължение започва да се начислява обезщетението за забава по чл. 3, ал. (3). В този случай, прекратяването действието на договора настъпва автоматично и без да е необходимо КРЕДИТОРЪТ да изпраща на ПОТРЕБИТЕЛЯ уведомления, покани, предизвестия или други. В този случай страните могат да договорят допълнително и различен начин за уреждане на отношенията си по Договора.

(4) В случай на неизпълнение от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ по друг договор за потребителски кредит или за друг вид финансиране между него и КРЕДИТОРА се прилагат съответно разпоредбите на ал. (3), като в този случай цялото задължение на ПОТРЕБИТЕЛЯ към КРЕДИТОРА става незабавно и предсрочно изискуемо, считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е изпаднал в неизпълнение по другия договор, като КРЕДИТОРЪТ следва да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за прекратяването.

(5) В случай, че КРЕДИТОРЪТ установи, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е декларирал първоначално неверни и / или непълни обстоятелства и данни при сключването на Договора в “Искането за финансиране”, или че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е информирал своевременно КРЕДИТОРА за настъпили промени в обстоятелствата и данните, които е декларирал първоначално, или че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е информирал своевременно КРЕДИТОРА за настъпването на нови обстоятелства, които биха могли да окажат въздействие върху изпълнението на Договора от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, или в случай на каквото и друго неизпълнение от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на задълженията му по договора или по настоящите Условия се прилагат разпоредбите на ал. (3), като КРЕДИТОРЪТ следва да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за прекратяването.

Чл. 5. (1) Във всички случаи КРЕДИТОРЪТ не носи имуществена или друга отговорност за неизпълнението по договорите за покупко-продажба, за изработка, за доставка и монтаж, за предоставяне на услуга, и всякакви други писмени или устни договори, сключени между ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица (продавачи или доставчици на стоки или др.), по които договори ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща с кредитните средства, получени от КРЕДИТОРА, в т.ч. КРЕДИТОРЪТ не носи отговорност и за качеството на стоките и / или услугите, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава по такива договори.

(2) В случаите, когато стоките или услугите не са доставени на ПОТРЕБИТЕЛЯ, доставени са частично или не съответстват на договора за продажба или доставка, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да търси правата си от продавача / доставчика на стоките или услугите, закупени чрез използване на кредита.

(3) КРЕДИТОРЪТ няма сключени предварителни споразумения с продавачи на стоките или с доставчици на услугите, според което кредити за придобиване на предлаганите от продавача или
доставчика стоки и услуги ще бъдат предоставяни единствено от този КРЕДИТОР, с оглед на което ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да иска от КРЕДИТОРА обезщетение за разликата между договореното и реално доставеното.

Чл. 6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е информиран и е съгласен с това, че в случай на неизпълнение от негова страна на кое да е от задълженията му по Договора, КРЕДИТОРЪТ ще предприеме спрямо него по свое усмотрение няколко или всички от изброените по – долу мерки:

1. Ще включи некоректния ПОТРЕБИТЕЛ в собствените си списъци и база – данни за физически лица, които са ненадеждни и некоректни партньори, при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД);

2. Ще включи некоректния ПОТРЕБИТЕЛ и в съответните други регистри, списъци и база – данни за физически лица, които са ненадеждни и некоректни партньори, доколкото такава възможност се предвижда от действащото българско законодателство;

3. Ще предприеме съответните процесуални действия по принудително събиране на вземанията си от ПОТРЕБИТЕЛЯ по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК). В този случай КРЕДИТОРЪТ ще следва да заплати съответните държавни такси, адвокатски хонорари, такси за съдебното изпълнение и други разноски по делото. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е информиран, че ще трябва да възстанови на КРЕДИТОРА и тези разходи, чийто размер, заедно с размера на натрупаните обезщетения за забава, в отделни случаи могат и да надхвърлят размера на главницата на задължението му.

4. Ще сигнализира компетентните правоохранителни органи при съмнение за извършено престъпление по Наказателния кодекс (НК).

Чл. 7. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ дава изричното си съгласие за това, по всяко време от действието на Договора, КРЕДИТОРЪТ по негово усмотрение, да прехвърли вземанията си от ПОТРЕБИТЕЛЯ по Договора на други трети лица – на дружества или организации, включително и на такива, специализирани в реализирането на трудносъбираеми вземания, или на физически лица. Евентуалното прехвърлянето на вземанията по Договора на друго лице ще породи действие спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ в момента на уведомяването му за това. Когато КРЕДИТОРЪТ прехвърли вземанията си по Договора на друго лице, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да направи спрямо това лице всички възражения, които има към първоначалния кредитор, включително възраженията за прихващане.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ е уведомен за това, че КРЕДИТОРЪТ ще учреди особен залог върху цялото си вземане от ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно Договора, в полза на негови кредитори, в т.ч. в полза на банки, небанкови финансови институции, или други местни или чуждестранни физически или юридически лица. ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема, че този залог ще породи действие спрямо него в момента на вписването му в Регистъра на особените залози, и се задължава, след покана от КРЕДИТОРА или от съответния заложен кредитор, да продължи погасяването на задължението си към КРЕДИТОРА по допълнително указаната му банкова сметка.

Чл. 8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява незабавно и в писмен вид КРЕДИТОРА за всякакви изменения в обстоятелствата и данните, които е декларирал при сключването на Договора, в “Искането за финансиране”, в т.ч.: за промяна в постоянния или настоящия му адрес, промяна на телефонните номера за връзка, промяна на местоработата, изменения на трудовия договор, промени в имуществения му статус и пр., както и за настъпването на всякакви други обстоятелства, които биха могли да повлияят върху изпълнението на Договора от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Всички извлечения, уведомления, покани и всякакви други документи, свързани с изпълнението на Договора и изпратени от КРЕДИТОРА на последно декларирания от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес, се считат за валидно получени от него, дори и когато този адрес е променен, но ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е уведомил надлежно КРЕДИТОРА за новия си адрес.

Чл. 9. (1) Договорът влиза в сила в деня на подписването му и от двете страни по него.

(2) Всички изменения и допълнения към сключения Договор, освен тези по чл. 4, ал. (3), изречения 1-во и 2-ро и по чл. 9, ал. (3) се извършват в писмена форма – посредством Анекс или Допълнително споразумение и се подписват от двете страни по Договора.

(3) КРЕДИТОРЪТ има право да променя едностранно финансовите условия на вече сключения Договор (лихви, такси и др. подобни), включително и на тарифите към вече сключените договори за различните видове потребителски кредити само в изключителни случаи, когато това се налага от настъпването на обективни икономически обстоятелства като напр. съществено увеличение на ОЛП, обявяван от БНБ, съществено увеличение на лихвените равнища на банковите кредити, съществено увеличение на официално обявявания индекс на инфлацията и др. подобни. (Такива обективни икономически обстоятелства се считат за основателни причини по смисъла на чл. 144, ал.

(2), т. 1 Закона за защита на потребителите). Такива промени влизат в сила за ПОТРЕБИТЕЛЯ след изтичането на 30 (тридесет) календарни дни от уведомяването му за тях. До изтичането на този срок, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да погаси предсрочно и изцяло задължението си към КРЕДИТОРА при условията чл. 4, ал. (1) от тези Условия, валидни преди промяната. Ако до изтичането на посочения срок ПОТРЕБИТЕЛЯТ не погаси изцяло задължението си към КРЕДИТОРА, се счита, че той е приел промените в Договора и е съгласен да продължи изпълнението му при променените условия.

(4) При законодателна замяна на BGN (българския лев) с EUR (евро), всички дължими, но непогасени от ПОТРЕБИТЕЛЯ суми по Договора се трансформират автоматично в EUR по официалния курс на замяната, считано от деня на влизане в сила на съответните законови разпоредби.

Чл. 10. Споровете между КРЕДИТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка и по повод и изпълнението на Договора ще бъдат решавани по пътя на взаимното съгласие, а в случай, че такова не бъде постигнато, ще се отнасят от недоволната страна за разрешаване от компетентния български съд по реда на ГПК.

Чл. 11. Евентуалната нищожност или унищожаемост на една или повече клаузи от тези Условия не засяга валидността на останалите клаузи, нито валидността на клаузите на Договора за потребителски кредит.

Чл. 12. (1) За неуредените въпроси в Договора и в настоящите Условия въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащото гражданско и специално законодателство на Република България. При промяна на номерацията и / или съдържанието на законовите разпоредби, цитирани в настоящите Условия, автоматично и съответно се прилагат новите законови разпоредби.

(2) За всички договори за кредит (включително и когато изрично са наименовани като „договори за потребителски кредит”), чийто размер е на стойност по-малка от 400 лв. или по-голяма от 40 000 лв., както и за договори за кредит, по които ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да изплати стойността на кредита за период не по-дълъг от 3 (три) месеца, или когато кредитът се връща чрез извършването на не повече от (4) четири вноски за срок не по-дълъг от 12 (дванадесет) месеца, разпоредбите на Закона за потребителския кредит не се прилагат. Независимо от горното, за изброените договори за кредит важат разпоредбите на настоящите Условия.

Настоящите Условия влизат в сила за ПОТРЕБИТЕЛЯ при подписване от негова страна на Договора за потребителски кредит с КРЕДИТОРА.

ДЕКЛАРАЦИЯ

С настоящата Декларация, декларирам към датата на сключване на Договора за потребителски кредит, че:

1. Преди да кандидатствам за сключване на Договор за потребителски кредит с „Ти Би Ай Кредит” ЕАД, кредиторът „Ти Би Ай Кредит” ЕАД, чрез негов служител, ме уведоми подробно и изчерпателно по смисъла на
чл. 6, ал. 1 ЗПК за всички условия на потребителския кредит, при които евентуално ще бъде сключен договорът.

2. Давам изричното си съгласие по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 2 ЗЛД на „Ти Би Ай Кредит” ЕАД в качеството му на администратор на лични данни да съхранява, обработва и използва всички предоставени от мен лични данни за целите на цялостното изпълнението на Договора за потребителски кредит, сключен между „Ти Би Ай Кредит” ЕАД и мен, за вътрешни отчетни и прогнозни цели и нужди на „Ти Би Ай Кредит” ЕАД, за изграждане и развитие на системата за управление на риска в „Ти Би Ай Кредит” ЕАД, в т.ч и за самообучение на специализирания софтуер за оценка на риска, собственост на „Ти Би Ай Кредит” ЕАД, както и за директен маркетинг по смисъла на ЗЛД, включително за да ми бъдат изпращани писма с рекламно и промоционално съдържание, рекламни SMS-и и e-mail-и, включително и такива, свързани с предлагането на други финансови или комбинирани продукти, предоставяни от или с участието на „Ти Би Ай Кредит” ЕАД, като съм съгласен „Ти Би Ай Кредит” ЕАД да съхранява, обработва и използва предоставените от мен лични данни за срок до 5 (пет) години, считано от пълното изпълнение на сключения между нас Договор за потребителски кредит.

3. Давам изричното си съгласие, по своя преценка „Ти Би Ай Кредит” ЕАД да направи копие от моята лична карта и да го съхранява за нуждите на пълната ми идентификация като страна по договора заедно с екземплярите от договора и приложенията към него във връзка със съдебните и извънсъдебните мерки по събирането на вземането на „Ти Би Ай Кредит” ЕАД в случай на евентуално бъдещо неизпълнение на договора от моя страна. В случай на такова неизпълнение давам и изричното си съгласие на „Ти Би Ай Кредит” ЕАД да предостави личните ми данни на специализирани кредитни бюра и регистри, учредени по силата на нормативен акт или учредени от частни и/или публични субекти в качеството им на кредитори. Давам и изричното си съгласие, кредиторът „Ти Би Ай Кредит” ЕАД да предоставя личните ми данни (на хартиен и / или на магнитен носител) на трети лица, в случаите когато е прехвърлил вземанията си от мен по сключения между нас Договор за потребителски кредит на тези трети лица посредством цесия, факторинг или друг способ, по смисъла на чл. 16, ал. 1 ЗПК.

4. Запознат/а съм с горните „Общи условия към Договора за потребителски кредит”, сключен между мен и „Ти Би Ай Кредит” ЕАД, разбирам значението им и задължителната им сила и съм съгласен/на с тях.

5. Запознат/а съм с Тарифата за такси на допълнителните услуги на „Ти Би Ай Кредит” ЕАД, разбирам значението и и съм съгласен/на с нея

Гр. ………………………………………………  дата ………………………………………………

ПОТРЕБИТЕЛ:
……………………………